Spring naar content

Kascommissie en controle financiën

Op de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de samenstelling van de kascommissie vastgesteld. De commissie telt altijd twee leden die elk in een ander jaar zijn aangetreden en maximaal twee jaar zitting hebben. Op die manier wordt de continuïteit en kennis van zaken van de commissieleden gewaarborgd.

Omdat het bestuur de controle op de financïen van de vereniging uiterst belangrijk vindt, wordt er gehandeld volgens het onderstaande:

  1. Bereid de daadwerkelijke controle vóór. Vergelijk de jaarcijfers met de cijfers van het jaar ervoor en met de begroting.
  2. Voer de controle uit aan de hand van een geschikte checklist.
  3. Uw taak is de controle van het financieel verslag, dus van balans, resultatenrekening en de toelichtingen daarbij. Dat betekent dat u van elke post van de balans en resultatenrekening moet vaststellen dat deze correct is.
  4. ‘Correct’ wil niet alleen zeggen ‘juist’, maar óók volledig. Ter illustratie: als de balans vermeldt ‘crediteuren € 250’ moet u niet alleen vaststellen dat er inderdaad nog € 250 verschuldigd is aan crediteuren, maar óók dat er niet méér verschuldigd is. Met andere woorden : zijn alle crediteuren vermeld en voor alle schulden?
  5. Leg een dossier aan met onder meer statuten, reglement, checklists, jaarstukken, met het bestuur gemaakte afspraken. Draag dit dossier over aan de volgende kascommissie zodat deze een goed uitgangspunt heeft voor de volgende controle.
  6. Communiceer op een positieve manier! Wees niet karig met complimenten en geef geen kritiek. Beperk u tot feitelijkheden en adviseer over verbetermogelijkheden.

Deze tips zijn ontleend aan www.kascommissiegids.nl.

X
X
X